Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Tři královské děti

(Haltrich Joseph)

Byl jednou jeden král a ten měl syna, který už měl věk na ženění, ale nechtěl žádnou z nabízených princezen, nýbrž si přál ženu svého zalíbení, a proto putoval zemí sem a tam a nechal si předvést všechny dívky. Mezi všemi se mu nejvíce líbila jedna selská dcerka, ale když se o ni u jejích rodičů ucházel, její otec mu bez okolků řekl, že dcerku nedostane, neboť ona je jejich jedinou oporou ve stáří. Tu královský syn pravil, že pokud není jiná překážka, že se o ně rád postará a dá jim tolik peněz, aby mohli žít v dostatku. To udělal a tím byla celá věc vyřízena. Pak dívku posadil do kočáru a vezl ji do penzionátu pro šlechtičny, kde se měla vyučit všemu, co potřebují princezny, a když všechno uměla, tak si ji opět vyzvedl a oženil se s ní. Ale královské matce nebyla nevěsta po chuti, snažila se jí všemi způsoby ublížit a snížit ji v očích jejího muže ji, což se jí ale dlouhý čas nedařilo.

Po nějakém čase mladá královna porodila krásné děvčátko zrovna v čase, když byl král na lovu, stará královna podplatila porodní bábu a děvčátko odnesla, synovi však řekla, že to byl tak ohavný zmetek, že na něj nemohl žádný člověk popatřit bez odporu, a proto ho nechala ihned zahrabat. Ubohé děvčátko ty zlé ženy položily do košíku a hodily do potoka a ono plavalo pryč a stále dál a dál, dokud nepřiplavalo do blízkosti jednoho mlýna. Mlynářka stála u okna, uviděla košík a zavolala svého muže, aby ji vytáhnul z vody a podíval se, co v ní je. To učinil a od srdce se zaradoval, když uvnitř našel krásné děvčátko, a protože sami žádné děti neměli, řekl mlynář své ženě:

?Jaké by to asi bylo, kdybychom si vzali tu děvenku za svou??

?Zrovna jsem na to myslela.? odvětila žena a tak to udělali a o dívenku se starali, jako by to bylo jejich vlastní dítě. Mladá královna se nad svým neštěstím velmi trápila a také král byl velmi smutný, ale brzy se jejich smutek proměnil ve velkou radost, když jednoho dne poznala, že ji Bůh požehnal dalším dítětem. Když to zlá tchýně slyšela, velmi se zlobila a každý den krále posílala na lov. Tak se stalo, že když nebyl opět doma, přinesl čáp děťátko a stařena krále lehce obelhala a dala mu na vědomost, že žena poznova porodila zmetka, který vyhlížel ještě hrůzněji než ten prvý. Ale to dítě bylo opět děvčátko a ona s ním udělala, co s tím prvním, položila ho do košíku a hodila do potoka. A ono plavalo až k mlýnu a těmi dobrými lidmi bylo přivítáno stejně srdečně jako sestřička. Bolest, kterou král a královna cítili, se nedá slovy vypsat. Plakali dnem i nocí, až si málem oči vyplakali. A neměli žádnou radost, když se objevila nová naděje, že by jim mělo být dopřáno další dítě. A to bylo také dobře, že se na ně ani netěšili, neboť ta zlá královna matka byla jako už dvakráte rychle po ruce a krásného chlapečka, kterého dívka porodila, vyměnila za zmetka, který toho času opravdu přišel na svět dole ve městě. Když král dítě viděl, strašlivě se rozhněval a řekl, že už více nechce o své ženě nic slyšet ani ji vidět. Tu zlá královna matka triumfovala a skákala radostí, až se její staré kosti třásly. Ale ten chlapec se ubíral touž cestou jako jeho dvě sestřičky, doplaval k mlýnu a byl přijat stejně radostně jako ony. Vyrůstal se sestřičkami a byl z něj krásný hoch a zůstal v mlýně, dokud mu nebylo patnáct let.

Tu se událo, že jednoho dne jela královna matka kolem mlýna, a když viděla děti, přišlo jí to dost podivné. Vystoupila ze svého kočáru, vešla do mlýna a vyptávala se mlynáře, zda jsou to jeho děti.

?Ne,? řekl mlynář, ?Bůh mi je poslal po vodě.? A pak jí vyprávěl ten celý příběh, ukázal jí také ty košíky, které tenkráte z vody opatrně vylovil. Tu stará královna poznala, že ty děti jsou královské a řekla mlynáři, že ty tři děti musí zabít, jestli ne, pak zemře on sám. Mlynář slíbil, že to udělá, ale neudělal, nýbrž vše dětem řekl a dal jim svého jediného osla, aby na něm mohly utéci. Tak se děti následujícího dne s pláčem rozloučily, hoch si sednul na osla a sestřičky se posadily do dvou košů, které měl osel uvázané po stranách. Tak královské děti vytáhly do světa.