Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Tři hadí lístky

(Haltrich Joseph)

Byl jednou jeden chudý muž a ten už déle nemohl živit svého jediného syna. I řekl mu syn, že více mu na obtíž nebude, že se vydá do světa zkusit štěstí a na svůj chléb si vydělat. Tak dal otec synovi požehnání a se smutkem v srdci ho propustil. Toho roku král mocné říše vedl válku, a tak se mladík nechal naverbovat a táhl s vojskem do války. A brzy přitáhl i nepřítel a začala zuřivá a nebezpečná bitva, odevšad kulky jen pršely a kamarádi padali mrví k zemi. Když i velitel padnul a zbývající vojáci se na útěk dali, tu Joachim vykročil vpřed, dodal si odvahy a vykřikl na kamarády, že snad své vlasti zahynout nedají a vrhl se do protiútoku a oni jej následovali, a tak nakonec nepřítele na hlavu porazili. O tomto statečném činu se král doslechl a Joachima bohatě odměnil a prvním ve své říši ho učinil.

Král měl dceru, byla to velmi krásná černovláska, ale také velmi zvláštní. Učinila takový slib, že jiného si za muže nevezme, než toho, kdo ji slíbí, že když ona dříve než on zemře, on se s ní živý pohřbít nechá.

?Z celého srdce mne bude milovat,? říkala ?že život pro něj cenu pak ztratí.?

Za to chtěla ona totéž udělat, že kdyby on byl první zemřel, ona se s ním do hrobu vstoupí. Tento podivný slib však mnoho nápadníku odradil, ale Joachim byl její krásnou tak omámen, že na nic nedbal, nýbrž u jejího otce se ohlásit nechal. Král se ho tázal, jestli ví, co činí a on mu pravil, že jeho láska je tak velká, že toho nebezpečí on nedbá.

Tedy dal král svolení a konala se svatba ve vší nádheře.

Nyní žili novomanželé v lásce, štěstí a spokojenosti pospolu, když tu se událo, že mladá královna těžce onemocněla a žádný lékař ji pomoci nemohl a ona umřela. Teprve nyní se Joachim svého slibu vyděsil, že živý musí do hrobu ulehnout, ale nebylo zbytí, král dal dveře jeho komnaty hlídat strážemi, a tak byl Joachim vydán svému osudu.

Přišel den, kdy byla mrtvá uložena do královské hrobky a i Joachim byl dovnitř přiveden, dveře byla zavřeny a těžkou závorou opatřeny. Vedle rakve stál stůl a na něm čtyři louče, čtyři bochníčky chleba, a čtyři lahve vína. Jakmile tyto zásoby spotřebuje, je mu souzeno zahynout. Seděl Joachim ve smutku a bolesti, snědl každý den jeden kousek chleba, napil se jeden hlt vína a čekal na blížící se smrt.

Jednou, když tak před sebe upřeně hleděl, uviděl hada, jak se z jednoho rohu hrobky plazí a k mrtvé se blíží a protože si pomyslel, že had ji jistě kousnout chce, popadl svůj meč a na tři kusy ho rozťal. Za malou chvíli vidí, jak se druhý had blíží, a když uviděl svého druha na kousky rozsekaného, odplazil se pryč. Však brzy se vrátil, nesouc v tlamě tři zelené lístky. Pak vzal tři hadí kusy, složil je, jak patřily a na každou tu ránu vždy jeden z těch lístečku přiložil. Brzy se ty díly spojily a had se najednou pohnul a byl opět živý a oba rychle zmizeli. Ty kouzelné lístky na zemi ležet zůstaly a Joachim, když to byl viděl, tu si pomyslel, že třeba když hada dokázaly znovu oživit, možná i člověku pomohou.

Vzal ty lístky a jeden položil mrtvé na ústa a ty druhé dva na oči. A tu se stalo, že jejími žilami najednou opět krev proudit začala, červeň ji vstoupila do tváře a najednou se jí vrátil dech a ona otevřela oči, ptajíc se, kde že se to ocitla. Joachim ji vše vypověděl, jak umřela a on ji z toho spánku probudil. Pojedli zbytek chleba a vypili víno, a když nabrali sil, začali do brány hrobky bušit a volat o pomoc. Stráže ten hluk uslyšely a králi to hlásily, on vlastnoručně dveře hrobky otevřel a oba dva zdravé a živé první uviděl.

Ty tři hadí lístky Joachim u věrného sluhy uschoval a ponaučení mu dal, ať o ně jako o oko v hlavě pečuje, že čas, kdy se hodit budou, může přijít.

Však s princeznou se udála změna, když byla oživena, její láska k Joachimovi se vytratila. A když po čase se na cestu za Joachimovým otcem vydali a na loď vstoupili, mladá královna na svou lásku zcela zapomněla i na vděčnost, že od smrti zachráněna byla, a prudkou vášní k lodníkovi zahořela.

Když jednou Joachim ležel a spal, zavolala lodníka do kajuty, popadla spícího za hlavu, lodník ho za nohy popadnout musel a hodili ho do moře. Když byl ten zlý skutek dokonán, tu pravila královna lodníkovi, ať teď loď k domovu obrátí, že ona otci řekne, že její muž cestou zemřel, a svého milého tak vychválí, že ji otec za něj jistě provdá.

Ale jeden věrný sluha vše viděl a slyšel, nepozorovaně si vzal malou loďku a sedl do ní a plul za svým pánem, aby jeho tělo vylovil a zrádce odplout nechal. Když mrtvého do loďky vytáhnul, pomocí kouzelných hadích lístků, které mu na ústa a oči přiložil, Joachima opět k životu přivedl.

Veslovali pak oba ze všech sil dnem i nocí, a protože malá loďka lehčí a rychlejší byla, byli ti dva u krále dříve než ti zlolajníci. Král se podivil, když Joachima samotného přicházet uviděl a když mu ten o špatnosti jeho dcery vypověděl, velmi zarmoutil, že tomu uvěřit nemůže, že jeho milovaná dcera se tak změnila, ale že brzy se pravda ukáže a nechal ty dva do vedlejší komnaty v tajnosti zavřít.

Brzy potom i královská loď připlula a nevěrná žena se zarmouceným výrazem ke králi spěchala, a když se jí král ptal, cože sama se navrací, tu mu o svém neštěstí vypověděla a že kdyby lodníka nebylo, který ji ku pomoci přispěchal, kdo ví, jak ona by dopadla. Ale král ji pravil, že on umí mrtvé k životu navracet a otevřel dveře komnaty, kde Joachim a jeho věrný sluha schováni byli. Královna, když svého muže spatřila, jako bleskem omráčena zůstala, pak padla na kolena a o milost prosila.

Ale její otec ji takto pravil:

?Pro Tebe žádná milost není, neboť Joachim byl připraven pro Tebe zemřít a Tvůj život Ti navrátil, ale Ty jsi ho proradně ve spánku zabila a za tento skutek teď náležitou odměnu dostaneš.?

Tak byla mladá žena se svým milencem na děravou loď naložena a na moře vyslána, kde se brzy byli ti dva ve vlnách utopili.

Jo, jo ..... škoda, že krásná tvářička neznamená vždy i krásné srdce .....