Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jettin pahorek u Heidelbergu

(Grimmové bratři)

Na pahorku u Heidelbergu, na kterém dnes stojí zámek, jinak též nazývaném Jettin pahorek, kdysi žila v jedné skalní kapličce, ze které ještě dnes můžeme vidět zbytky, stará žena jménem Jetta. (Zámek nechal na pahorku postavit falckrabě Friedrich v roce 1544, kdy se stal kurfiřtem; zámek pojmenovali Nový Dvůr).

Tato Jetta byla věhlasná svými proroctvími. Ze své kapličky ale vycházela zřídka a těm, co se jí vyptávali, dávala odpověď skrze okno, bez toho že by jí byli spatřili.

Podle legendy věštila, hovoříc v neobyčejných verších, že tento pahorek bude v budoucím čase obýván královskými muži, kteří mu dají její jméno, a bude ozdobou celého údolí, které bude také mnohý lidem obýváno.

Tenkráte se tam všude okolo rozkládal jen hustý les.

Když šla jednoho krásného dne Jetta k prameni, který vesele zurčel u paty hory Geissberg (u vsi Schlürbach asi půl hodiny cesty od Heidelbergu), a tam poklekla, aby se napila, tu ji napadla vlčice, která měla mladé, a roztrhala ji.

Od toho času se tomu místu říká Vlčí studánka.

Kousek odtud je v zemi vyhloubené chodba, které říká vesnický lid Pohanská díra.