Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Jak ke štěstí skrze šest služebníků přišel

(autor neznámý)

Před dávnými časy žila byla jedna stará královna, která byla čarodějkou, a její dcera byla nejkrásnější dívka pod sluncem. Stařena však nemyslela na nic jiného, než jak lidi hubit a ničit, a tak když se přišel o její krásnou dceru někdo ucházet, tu řekla, že její dcera jen toho chce, kdo uložené úkoly splní, komu se však dařit nebude, ten propadne hrdlem. Mnozí byli dívčinou krásou omámeni a své štěstí zkoušeli, ale když stařeniny úkoly nesplnili, museli pokleknout a hlava jim byla katem bez milosti setnuta.

Jeden královský syn se o kráse princezny doslechnul a vyzkoušet své štěstí chtěl, a tak svého otce o svolení k odjezdu požádal. Ale král ho nepustil na jistou smrt, a tak princ ulehl a k smrti onemocněl a nikdo ho vyléčit nemohl. Tak uběhlo sedm let, a když král viděl, že není žádná naděje na princovo uzdravení, tedy povolil a s bolestí v srdci svého jediného syna, který zvěděv, že za princeznou může, zázračně se uzdravil; na cestu vypravil.

Jel princ přes velikou pláň, když tu viděl velikou kupu sena a když přijel blíže, seznal, že to není kupa sena, ale břicho velkého člověka, který tu jen tak ležel roztažen a jeho břicho vypadalo jako malá hora. Tlouštík, když viděl jezdce, vstal a řekl, ať ho vezme do služby. Však princ mu odvětil, co by si s takovým nemotorou počal, tlouštík však pravil, že se může někdy hodit, že když se dobře nají, může být i 3000 krát větší. Tak ho princ vzal sebou.

Ujeli kousek cesty a tu uviděli muže, jak leží na zemi a ucho má na trávníku. Tu se ho princ zvědavě otázal, co tak pozorně poslouchá a on mu odvětil, že poslouchá, co se všude ve světě děje, že jeho sluchu a růst trávy neujde. A tu mu princ řekla, zda by si neposlechl, co se na zámku krásné princezny děje. A onen podivný mužík se zaposlouchala říká, že slyší svištění meče a pád hlavy dalšího nápadníka. Princ i Bystrosluchého vzal do svých služeb.

Táhli dále tedy ve třech, když tu najednou přijeli k místu, kde na zemi velké nohy ležely, a když dále jeli, viděli tělo až nakonec k hlavě přijeli. Dlouhán princi pravil, že když on svoje údy dobře natáhne je ještě 3000 krát delší a je daleko vyšší než nejvyšší hora na světě. Měl tedy princ již třetího služebníka.

Po chvíli uviděli jednoho, jak u cesty sedí a oči má zavázané. Princ se ho s lítostí zeptal, zda-li je nemocen či slepý, ale muž mu pravil, že on když šatek z očí sundá a na něco se břitce zadívá, ono se rozskočí na tisíc kousků. I Ostrozraký se mohl princi hodit a vzal jej tedy sebou.

Je-li dál a našli jednoho, jak seděl na slunci a celý se třásl, zuby mu drkotaly, a princ se velmi podivil, neboť slunce hřálo ostošest. Tu mu ten podivný mužík pravil, že čím je tepleji, tím je mu větší zima, a čím je chladněji, tím je mu větší teplo. Zmrzlý se princi taky líbil, že hodit se to může si pomyslel a chlapíka do služby najal.

Blíži-li se k městu, kde princezna žila, když tu uviděli jednoho, jak dlouhý krk pře vysokou horu natahuje a kamsi nakukuje. A princ se ho zeptal, co tam tak zajímavého vidí a on mu odvětil, že jeho zraku nic, co se kde děje neujde, že celý svět očima přehlédne. A tak měl princ šest služebníků.

Stará královna se velmi zaradovala, když viděla jaký to mládenec upadl do její léčky a tak mu pravila, že tři úkoly splnit musí, a splní-li jeden každý, tehdy její dceru za ženu dostane. První úkol byl ten, že na dně Rudého moře královnin prsten ležel a on jí ho měl přinést.

Tu se rozhlédl ten Bystrozraký a prsten na dně mořském na špičatém kameni ležet viděl . Tlouštík si na mořský břeh lehnul a všechnu vodu vypil a pak se Dlouhán natáhnul a prsten princi podal.

Podivila se stařena, když svůj prsten uviděla, ale hned další úkol princi uložila. Na louce že se pase tři sta tučných volů, ty má s kopyty a se srstí sníst, ani jeden roh nesmí zůstat a k tomu musí vypít tři sta sudů vína, ani kapička zůstat nesmí. Princ požádal, zda si může své přátele k té hostině pozvat, že samotnému člověku tak nechutná. Tu se královna zle zachechtala a řekla mu, že pouze jednoho jediného společníka si vzít může.

Princ zašel za Tlouštíkem a pravil mu, že dnes se konečně jako jeho host dosyta nají. Tlouštík, když pak byl vše do posledního chloupku sněd a vše do poslední kapky vypil, pravil, že to byla tak sotva snídaně a že by si ještě něco dal. A princ šel za stařenou, že hostina skončila a úkol je splněn, čemuž se ona velmi podivila, avšak tak mu pravila, že ještě jeden úkol na něj čeká, že dnes do jeho komnaty svoji dceru přivede a ona si vedle něj sedne a on ji držet silou, co má, musí a hlídat pečlivě má, aby se mu neztratila, že ona s úderem hodiny dvanácté přijde a pokud dcera v komnatě nebude, on o hlavu bez milosti přijde.

Tak tento úkol se zdál princi věru lehký, copak by uhlídat jedno děvče nedokázal? Královna zvečera princeznu přivedla, tu Dlouhán se natáhl na zem a celou místnost svým tělem obkroužil, Tlouštík se postavil před dveře a ani myš by tam tudy neproklouzla, a princ se vedle dívky posadil, ona ani slůvko po celou dobu neřekla a měsíční svit dopadal na její tvář, a princi se nad tou krásou tajil dech a spát se mu nechtělo ani krapítek. Tak seděli do hodiny jedenácté a pak na ně potměšilá královna silné kouzlo poslala, všechny uspala a princeznu v té chvíli pryč unesla.

Spali všichni tvrdě až do čtvrt na dvanáct, když tu kouzlo sílu ztratilo a princ se probudil a začal naříkat, že dívka zmizela. Však ten Bystrosluchý děl, že vše ztraceno není a že utichnout mají, že on ji najde, a pak pravil, že princezna je odtud tři sta hodin chůze ve skále uzavřená a tam že naříkat ji slyší na její krutý osud, že Dlouhán tam snadno doběhne. Tak si Dlouhán na ramena nasadil toho, jenž zrak s ničivou silou měl, a za princeznou upaloval, a za pár mžiků oka stáli před tou skálou a Ostrozraký si odvázal šátek z očí a na skálu se přísně podíval a ona snad ze studu na tisíc kousku se rozletěla a princezna vysvobozena byla.

A když dvanáctá hodina odbila, nalezla je stará královna všechny sedět v komnatě v dobrém rozmaru vesele rozprávějící. To je někdo, kdo více než já umí, tak si byla pomyslela, a více dělat nemohla, než se dceru svou mu zaslíbila. Avšak když o samotě s ní byla, tu jí pravila, že je hanba pro princeznu, když vůli lidu poslechnout musí a nemůže si ženicha sama po své vůli vybrat, že sama podmínky stanovila, za kterých si princezna muže vybrat musí, byla již asi zapomněla. Však tato zlá řeč stačila, aby dívce v srdci touhu po pomstě zažehla,. tak princezna poručila tří sta korců dřeva přivézti a princi řekla, že ona se jeho ženou stane, až on či někdo z jeho přátel na tu hranici vstoupí, tak myslela, že nikdo nebude chtít život svůj obětovat kvůli princi a že on sám na hranici bude muset vstoupit a zahyne a ona volná bude a podle srdce si pak muže vybere.

Služebníci pravili princi, že oni každý už něco pro něj udělali, že teď je ten Zmrzlý na řadě, ať ukáže, co umí. A on s radostí na hranici vystoupil a po tři dny, co byla hořela, se neukázal, až den třetí, když dohořela celý třesoucí se vylezl ven a tak pravil, že takový mráz ještě v životě nezažil, že o chvíli déle a on už by zcela zmrznul.

No nyní se opravdu nic dělat nedalo, princezna si neznámého hocha za manžela vzít musela. Když vydali se na cestu do kostela, královna své vojsko přivolala a pronásledovat je a všechny pobít poručila, však princeznu přivézt zpět měli. Však její slova Bystrosluchý princi zopakoval a Tlouštík si věděl hned rady . Vyklonil se z kočáru a dvakrát plivnul až vyplivnul celé moře, které byl dříve vypil a vojsko se topit začalo. Královna se velmi rozhněvala a své těžkooděnce na ně poslala, však Bystrosluchý uslyšel rachot a řinčení jejich zbroje a ten Ostrozraký sundal svůj šátek, když blíže byli přijeli, i ostře se na ně zadíval, až s velkým řinčením od sebe odskakovat začali a pancíře vzduchem létaly a meče se po zemi válely.

Tak v klidu ke kostelu dojeli a tam jim kněz byl požehnal. Po obřadu těch šest služebníků se princi poklonilo a tak pravilo, že jeho přání je splněno a jich už potřebí nebude, že oni dál potáhnou světem. A vespolek se srdečně rozloučili a princ s princeznou se vydali na svůj zámek.

Asi půl hodiny cesty k zámku byla vesnice, kde pasáček vepřů pásl své stádo. Tady se princ zastavil a své ženě pravil, že on není princ ale jen obyčejný pasáček vepřů a ten, co tamhle pase, je jeho otec, že mu musejí oni dva pomáhat. Pak došli do místního hostince a tam princ to s hostinským tak domluvil, že v noci spící princezně její krásné šaty vzali a když ona se byla ráno probudila a na sebe co vzít neměla, tu ji hostinská neochotně na sebe pár starých záplatovaných hadříků půjčila.

A princezna od toho dne musela pásti vepře a sobě říkala, že to má za zlou vůli a za svou pýchu, že po právu se jí stalo. Tak uběhlo celých dlouhých osm dní a ona už déle vydržet to nemohla, neboť nohy měla celé rozbolavělé, když tu přišli nějací lidé a na jejího manžela se ptali a ona jim byla pravila, že s pentlemi a šňůrkami za obchodem šel.

Oni ji však pravili, ať s nimi jde, že oni ji za ním zavedou. A vedli ji do zámku a když do velkého sálu přišli, tu viděla s překvapením tam svého manžela v královském rouchu stát. A on ji radostně vzal za ruce a políbil a takto ji pravil, že on byl pro ni zkoušen, a ona měla být pro něj zkoušena též.

Nyní konečně svatbu slavit měli přenádhernou a pak spolu žili spokojeně až do konce svých dnů.